WordPress » Hướng dẫn sắp sếp sản phẩm trong trong admin list

Hướng dẫn sắp sếp sản phẩm trong trong admin list

Bởi administrator | 420
// add_filter('use_block_editor_for_post', '__return_false', 10); 
add_filter( 'manage_edit-product_sortable_columns', 'smashing_product_sortable_columns');
function smashing_product_sortable_columns( $columns ) {
 $columns['home_product'] = 'is_home';
 $columns['special_product'] = 'is_special';
 return $columns;
}
add_filter( 'request', 'price_column_orderby' );
function price_column_orderby( $vars ) {
  if ( isset( $vars['orderby'] ) && 'is_home' == $vars['orderby'] ) {
    $vars = array_merge( $vars, array(
      'meta_key' => 'is_home',
      'orderby' => 'meta_value_num',
      'order' => 'desc'

    ) );
  }
  if ( isset( $vars['orderby'] ) && 'is_special' == $vars['orderby'] ) {
    $vars = array_merge( $vars, array(
      'meta_key' => 'is_special',
      'orderby' => 'meta_value_num',
      'order' => 'desc'

    ) );
  }

  return $vars;
}
Hãy like nếu bạn thấy hữu ích

Mọi thắc mắc xin vui lòng bình luận dưới đây :

Hãy bình luận nếu có bất cứ thắc mắc gì

avatar
Bài viết liên quan