WordPress » Thủ thuật wordpress » Hướng dẫn xóa taxonomy base slug trên wordpress

Hướng dẫn xóa taxonomy base slug trên wordpress

Bởi administrator | 1365

Hi các bạn ! Mỗi 1 lần mình làm cho khách lại gặp phải 1 vấn đề khách cần chỉnh sửa link cho wordpress. Khách hàng muốn xóa taxonomy slug mặc định . Mình cũng mày mò search search và search cuối cùng tìm ra 1 cách khá là đơn giản . Hôm nay mình xin hướng dẫn loại bỏ slug taxonomy đơn giản cho wordpress không cần sử dụng plugin

add_filter("request", "wprl_change_term_request", 1, 1);
 function wprl_change_term_request($query)
  {
   $tax_name = "product_category";
   if (isset($query["attachment"]))
    {
     $include_children = true;
     $name       = $query["attachment"];
    }
   else
    {
     $include_children = false;
     $name       = (isset($query["name"])) ? $query["name"] : null;
    }
   $term = get_term_by("slug", $name, $tax_name);
   if (isset($name) && $term && !is_wp_error($term))
    {
     if ($include_children)
      {
       unset($query["attachment"]);
       $parent = $term->parent;
       while ($parent)
        {
         $parent_term = get_term($parent, $tax_name);
         $name    = $parent_term->slug . "/" . $name;
         $parent   = $parent_term->parent;
        }
      }
     else
      {
       unset($query["name"]);
      }
     switch ($tax_name)
      {
       case "category":
         $query["category_name"] = $name;
        break;
       case "post_tag":
         $query["tag"] = $name;
        break;
       default:
         $query[$tax_name] = $name;
      }
    }
   return $query;
  }
 add_filter("term_link", "wprl_term_permalink", 10, 3);
 function wprl_term_permalink($url, $term, $taxonomy)
  {
   $taxonomy_name = "product_category";
   $taxonomy_slug = "danh-muc";
   if (strpos($url, $taxonomy_slug) === FALSE || $taxonomy != $taxonomy_name)
    return $url;
   $url = str_replace("/" . $taxonomy_slug, "", $url);
   return $url;
  }
 add_action("template_redirect", "wprl_old_term_redirect");
 function wprl_old_term_redirect()
  {
   $taxonomy_name = "product_category";
   $taxonomy_slug = "danh-muc";
   if (strpos($_SERVER["REQUEST_URI"], $taxonomy_slug) === FALSE)
     return;
   if ((is_category() && $taxonomy_name == "category") || (is_tag() && $taxonomy_name == "post_tag") || is_tax($taxonomy_name)):
     wp_redirect(site_url(str_replace($taxonomy_slug, "", $_SERVER["REQUEST_URI"])), 301);
     exit();
   endif;
  }

Bạn chú ý khi copy code cho vào function thì chú ý thay đổi 2 giá trị 1 là $taxonomy_name và $taxonomy_slug cho phù hợp với Post Type của bạn .
Có thế là xong thôi ! Quá đơn giản , các bạn làm thử nếu không được cứ comment bên dưới mình sẽ hỗ trợ nhé. Chúc các bạn thành công

Hãy like nếu bạn thấy hữu ích

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài viết liên quan